top of page

 מחירון שירותים
הכנה לפרישה ושירותי תכנון פרישה 

מחירון השירותים מעודכן לחודש יוני 2023

פגישת הכנה לפרישה/
תכנון פנסיוני ליחיד

1500 ש"ח

פגישת הכוונה לפרישה על בסיס נתוני המסלקה ומידע מהפורש (עד שעתיים)

תכנון פרישה

 ללא הגשות למס הכנסה
2500 ש"ח

בניית סימולציה לפורש – כולל בחינת תסריטים, עד שתי פגישות תכנון ( 4 שעות ) ניתוח כדאיות כולל דוח מפורט.

תכנון מיסוי פרישה / קיבוע זכויות
כולל הגשת מסמכים למס הכנסה

החל מ-4000 ש"ח בהתאם למורכבות

בדיקת תיק פנסיוני, בניית סימולציה לפרישה, בחינת תסריטים, ניתוח כדאיות, הגשת מסמכים למס הכנסה.

תכנון פיננסי /
תכנון פרישה מורכב
(0.25% מסך נכסים פיננסים ופנסיוניים)

החל מ-5000 ש"ח

איסוף מידע, ניתוח ובניית מודל לשימור הון, מיסוי ופרישה מעושרת עבור המשפחה.

הגשות למס הכנסה
בנוסף לתכנון פנסיוני
החל מ-12
00 ש"ח

הגשה ומעקב עד לקבלת אישורי מס, 161א+ד', פריסת מס, תיאום מס לשנת מס נוכחית.

שירותי תפעול וניהול פרישה

מחירון השירותים מעודכן לחודש יוני 2023

ניהול תיק פרישה -תהליך מורכב
החל מ-2500 ש"ח לשנה

משיכת כספים פנסיוניים
350 ש"ח למוצר

תביעות קצבה
750 ש"ח לקצבה

ניוהל כל תהליכי העבודה , היוון, שחרור כספים, טיפול מול מס הנכסה ומול חברות הביטוח וקופות הגמל.
תלוי במורכבות 

ניהול תהליך תביעת הקצבה מול חברת הביטוח, תיאום מס 

ניהול תהליך תביעת הקצבה מול חברת הביטוח, תיאום מס 

bottom of page